Upozornenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov na webovej lokalite

Ako používame a spravujeme vaše údaje

Základné informácie

Spoločnosť Kellogg Europe Trading Limited („Kellogg“) rešpektuje vaše právo na ochranu osobných údajov. Používame opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov a vaše osobné údaje spravujeme v súlade s platnými nariadeniami o ochrane osobných údajov.

Uvedomte si, že spoločnosť Kellogg je správca vašich osobných údajov. Princípy ustanovené v tomto Upozornení o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na všetky prípady, kedy spoločnosť Kellogg získava vaše osobné údaje ako správca údajov na účely opísané v tomto upozornení. Tieto účely predstavujú spracovávanie údajov za účelom účasti v rôznych aktivitách dostupných na tejto webovej lokalite alebo ako je uvedené v ďalších častiach.

Položili sme si mnoho kľúčových otázok, o ktorých si myslíme, že by ste na ne radi poznali odpoveď, a ktoré sa týkajú osobných údajov vami zaslaných spoločnosti Kellogg. Tieto odpovede vás, do rozsahu požadovaného platnými zákonmi, informujú o vašich právach týkajúcich sa vašich osobných údajov, opatreniach zabezpečenia, ktoré spoločnosť Kellogg ohľadne vašich osobných údajov používa, a o používaní takýchto osobných údajov. Veríme, že tieto informácie budú pre vás užitočné.

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa vašich osobných údajov alebo akékoľvek otázky týkajúce sa týchto postupov, kontaktujte spoločnosť Kellogg s využitím detailov v nižšie uvedenom paragrafe 5.

Toto Upozornenie o ochrane osobných údajov sme pripravili tak, že si ho nemusíte čítať celé, ak chcete nájsť odpoveď na konkrétnu otázku. Ak si ho chcete prečítať celé, môžete tak urobiť. Jeho celé znenie nájdete nižšie.

Ak kliknete na ktorúkoľvek z nižšie uvedených tém, dostanete sa na príslušné informácie.

1. Osobné údaje, ktoré spoločnosť Kellogg zhromažďuje v rámci tejto webovej lokality a ako ich zhromažďuje?

Svoje osobné údaje môžete poskytnúť na základe vlastného rozhodnutia. Zhromažďujeme len také osobné údaje, ktoré nám VY osobne chcete poskytnúť, alebo sú potrebné, aby sme vám poskytovali naše služby (a zlepšili ich). Osobné údaje zhromažďujeme priamo, napríklad meno, vek, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, pripojenie a systémové informácie. Právny základ na spracovávanie vašich osobných údajov je váš súhlas a/alebo iný platný právny základ, ako sú naše oprávnené záujmy v rámci predaja a ponúkania výrobkov a služieb určitej hodnoty vašej osobe.  Akýkoľvek vami poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobmi kontaktovania uvedenými v paragrafe 5.

Možno nám budete chcieť poskytnúť svoju e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo atď., aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich výrobkoch, aby ste sa zúčastnili našich súťaží alebo prieskumov, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky alebo komentáre, alebo aby sme vám poskytovali aktuálne informácie o vzrušujúcom vývoji spoločnosti Kellogg, ktorý vás zaujíma. Niektoré funkcie webovej lokality nemusia byť dostupné pre používateľov, ktorí neposkytnú svoje údaje, alebo ktorí nevyjadria svoj súhlas s používaním súborov cookie a podobných technológií v rámci tejto lokality. Navyše, ak sa rozhodnete neposkytnúť nám svoje osobné údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť naše výrobky alebo služby či podobnú podporu alebo odpovede.

Možno budete chcieť rozvíjať svoju kariéru v spoločnosti Kellogg a zaslaním svojho životopisu sa budete uchádzať o voľné pracovné miesta na našich lokalitách pre on-line nábor.

Návrat na úvod

2. Opatrenia zabezpečenia spoločnosti Kellogg

Spoločnosť Kellogg používa opatrenia zabezpečenia v súlade s nariadeniami o ochrane údajov. Spoločnosť Kellogg používa opatrenia zabezpečenia navrhnuté na ochranu pred stratou údajov, na ochranu integrity údajov a na reguláciu prístupu k údajom. Len oprávnení zamestnanci spoločnosti Kellogg a oprávnení externí poskytovatelia služieb, ktorí pre nás spracovávajú údaje, majú prístup k vašim osobným údajom. Všetci zamestnanci spoločnosti Kellogg, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom, musia dodržiavať Upozornenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Kellogg a od všetkých externých poskytovateľov služieb spoločnosť Kellogg požaduje, aby všetci ich zamestnanci, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom, podpísali zmluvy o zachovaní dôvernosti. Navyše, s takýmito externými poskytovateľmi služieb v pozícii spracovateľov údajov pre spoločnosť Kellogg sú uzavreté zmluvy s cieľom zaistiť stupeň zabezpečenia požadovaný vo vašej právomoci a spracovávanie vašich osobných údajov len podľa pokynov spoločnosti Kellogg.

Pozrite si otázku 4 – Komu spoločnosť Kellogg poskytuje vaše osobné údaje a prečo?

Návrat na úvod

3. Ako spoločnosť Kellogg používa vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje sa budú používať len na účely, na ktoré ste ich spoločnosti Kellogg poskytli, a ako ste o tom boli informovaní v čase, keď ste svoje osobné údaje poskytli. Budú sa používať aj na správu, podporu a získanie spätnej väzby o úrovni našich služieb, aby pomohli zabrániť narušeniu zabezpečenia, zákonov alebo zmluvných podmienok a na účely priameho marketingu. Môžu byť taktiež poskytnuté, a to vrátane poskytnutia subjektom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), tretím stranám (ako súčasť informácií, ktoré sú pri podnikaní bežne poskytované) v prípade predaja firmy alebo reorganizácie firmy, alebo ak to požaduje alebo povoľuje zákon či príslušný regulačný orgán.

Návrat na úvod

4. Komu spoločnosť Kellogg poskytuje vaše osobné údaje a prečo

Spoločnosť Kellogg nebude nikdy poskytovať vaše osobné údaje externej podnikateľskej organizácii (t. j. strane, ktorá nie je subjektom v rámci skupiny spoločností Kellogg), ktorá ich mieni používať na vlastné účely, iné než požaduje zákon. Spoločnosť Kellogg, ako súčasť celosvetovej skupiny, môže prenášať alebo zverejniť vaše údaje inému správcovi údajov v rámci skupiny spoločností Kellogg na podobné účely, a na základe vlastného rozhodnutia, a na takýto prenos alebo zverejnenie týmto udeľujete svoj súhlas. Ak budú vaše osobné údaje prenášané alebo zverejnené inému správcovi údajov, v rámci skupiny spoločností Kellogg, tento iný správca údajov bude mať rovnaké práva a povinnosti týkajúce sa vašich osobných údajov ako spoločnosť Kellogg.

Spoločnosť Kellogg môže s vaším súhlasom poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám (t. j. stranám, ktoré nie sú subjektmi v rámci skupiny spoločností Kellogg), ktoré nám napríklad pomáhajú pri poskytovaní výrobkov a služieb, a ktoré vykonávajú technické operácie, no len za striktne obmedzených okolností uvedených nižšie:

  • Naši „externí spracovávatelia údajov“ (poskytovatelia služieb, napríklad naši partneri pri plnení a aktivovaní, ako aj agentúry na poskytovanie digitálnych služieb, poskytovatelia hostiteľských služieb, poskytovatelia ukladacieho priestoru pre údaje a iní technickí partneri), ktorí nám pomáhajú spravovať túto webovú lokalitu alebo spracovávať údaje v rámci nej zaslané, majú k vašim osobným údajom prístup. Niektorí z týchto obchodných partnerov môžu mať sídlo mimo krajiny, kde ste získali prístup na túto webovú lokalite.

Návrat na úvod

5. Vaše práva

Máte právo požiadať spoločnosť Kellogg, aby vám poskytla všetky údaje, ktoré o vás uchováva. Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, môžete kliknúť na tlačidlo „Môj účet“, kde budete môcť aktualizovať svoje osobné údaje a preferencie. Máte právo požiadať spoločnosť Kellogg, aby vaše osobné údaje opravila, zablokovala, doplnila alebo odstránila, obmedzila ich používanie a nepostúpila vaše osobné údaje inej organizácii. Máte právo požiadať o doplnkové informácie o spracovávaní vašich osobných údajov. Za niektorých okolností máte taktiež právo podať námietku ohľadom spracovávania vašich osobných údajov spoločnosťou Kellogg a v prípade, keď sme požiadali o váš súhlas so spracovaním vašich údajov, môžete tento súhlas odvolať. Okrem toho, ak potrebujete pomoc s ktorýmkoľvek z hore uvedených práv, môžete kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Aj napriek tomu existujú výnimky z týchto práv. Prístup k osobným údajom môže byť v niektorých prípadoch odmietnutý, napríklad, ak by sprístupnenie údajov odhalilo osobné údaje o inej osobe, alebo ak má spoločnosť Kellogg zo zákona zakázané takéto údaje zverejniť. Spoločnosť Kellogg môže údaje uchovávať, napriek tomu, že odvoláte svoj súhlas, ak spoločnosť Kellogg dokáže preukázať, že jej spracovanie vašich údajov ukladá zákonná požiadavka.

Ak máte obavy, ktoré neboli vyriešené, máte taktiež právo sťažovať sa u orgánov pre ochranu osobných údajov. Príslušným orgánom pre ochranu osobných údajov bude [●].

Návrat na úvod

6. Do ktorých krajín budú zasielané vaše osobné údaje a prečo

Spoločnosť Kellogg je globálna spoločnosť a vaše osobné údaje môžu byť prenášané cez medzinárodné hranice. Môžu byť prenášané do štátov s inými úrovňami zákonov na ochranu údajov ako v krajine, v ktorej ste svoje osobné údaje odoslali. Spoločnosť Kellogg (ako správca údajov a exportér údajov) má, ak tak požadujú miestne nariadenia o ochrane údajov, zavedené opatrenia zabezpečenia pre export osobných údajov z právomoci, kde boli poskytnuté. Ak to požadujú miestne nariadenia o ochrane údajov, spoločnosť Kellogg sa dohodne so subjektmi, ktoré vaše osobné údaje prijímajú, ako je skupina spoločností Kellogg alebo externí správcovia údajov, aby zabezpečili opatrenia zabezpečenia a aby vaše osobné údaje spracovávali len v súlade so zákonmi EÚ o ochrane údajov.

Ak budú údaje prenášané z EHP do právomoci mimo EHP, bude sa to realizovať podľa Dohody o prenose údajov, ktorá obsahuje štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov.  Európska komisia prijala štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov (známe ako Vzorové doložky), ktoré poskytujú ochranu osobných údajov prenášaných mimo Európy. Vzorové doložky používame pri prenose osobných údajov mimo Európu. Ak chcete získať viac informácií o medzinárodných prenosoch vašich osobných údajov, môžete kontaktovať úradníka pre ochranu údajov na adrese DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Server, ktorý túto webovú lokalitu sprístupňuje, sa môže nachádzať mimo štátu, kde k tejto webovej lokalite získavate prístup. Poskytovateľ tejto webovej lokality je viazaný zmluvou, ktorá zaisťuje, že vaše osobné údaje sú spravované v súlade so zákonmi EÚ o ochrane údajov, že koná len podľa pokynov spoločnosti Kellogg a nepretržite zavádza všetky technické opatrenia potrebné na zabezpečenie vašich osobných údajov.

Návrat na úvod

7.  Ako a prečo spoločnosť Kellogg používa súbory cookie a podobné technológie

Spoločnosť Kellogg používa súbory cookie, malé textové súbory, ktoré sú umiestňované vo vašom počítači vami navštívenými webovými lokalitami, určitými vami otvorenými e-mailmi alebo podobnými technológiami, ako sú súbory cookie typu Flash a webové majáky. Takéto technológie sa vo veľkej miere používajú na fungovanie či efektívnejšie fungovanie webových lokalít a taktiež aj na poskytovanie obchodných či marketingových informácií vlastníkom lokality, na získavanie osobných údajov, ako je typ prehliadača a operačného systému, odkazujúca stránka, cesta v rámci lokality, doména poskytovateľa internetových služieb (ISP) atď., za účelom pochopenia, ako používatelia túto webovú lokalitu používajú. Súbory cookie a podobné technológie nám pomáhajú prispôsobiť túto webovú lokalitu vašim osobným potrebám.

Tento typ údajov získaných pomocou súborov cookie nebude poskytnutý mimo skupinu spoločností Kellogg, ani našim oprávneným externým správcom údajov. Nebudú sa používať na nevyžiadanú komunikáciu.

Súbory cookie vo vašom počítači neobsahujú vaše meno, iba IP adresu. V mnohých prípadoch, keď sa relácia používateľa skončí, informácie v súboroch cookie už nie sú pre spoločnosť Kellogg viac k dispozícii.

Zabezpečte, aby nastavenia vášho počítača odrážali, či chcete alebo nechcete prijímať súbory cookie. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás upozornil pred prijatím súborov cookie, alebo ho môžete jednoducho nastaviť, aby ich odmietal, no vtedy sa možno stane, že nebudete mať prístup k všetkým funkciám webovej lokality. Informácie o spôsobe nastavenia nájdete po stlačení tlačidla „Pomocník“ vo vašom prehliadači. Niektorých súborov cookie typu Flash sa takéto nastavenia nemusia týkať. Na používanie a pohyb v rámci mnohých častí tejto aj ďalších lokalít spoločnosti Kellogg nemusíte používať súbory cookie. Nezabudnite, že ako budete používať iné počítače na iných miestach, budete musieť každý prehliadač upraviť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám pre súbory cookie.

Ďalšie informácie o súboroch cookie, vrátane spôsobu ich odmietnutia, nájdete na stránke www.allaboutcookies.org

Návrat na úvod

8. Prispôsobenie webovej lokality

S vaším súhlasom, a ako je uvedené nižšie, môžeme údaje o vašej osobe poskytnuté pri on-line registrácii použiť na vytvorenie obrazu o vašich záujmoch – následne sa môžeme pokúsiť zabezpečiť, aby ste pri návšteve lokality nepremeškali pre vás relevantné ponuky a informácie.

Spoločnosť Kellogg a jej externé renomované reklamné spoločnosti, ktoré konajú v jej mene, budú zhromažďovať informácie o používaní webovej lokality a o návštevníkoch našej webovej lokality na účely štatistickej analýzy, predaja a marketingového prieskumu, využitia stránky sledovania a ciest používaných návštevníkmi prostredníctvom našej lokality, cielenie na obsah lokality, cielenie na naše marketingové kampane a e-maily zamerané na priamy marketing, cielenie na naše internetové reklamné pruhy na našej webovej lokalite a na iných webových lokalitách a sledovanie používania našich internetových reklamných pruhov a ďalších odkazov z webových lokalít našich marketingových partnerov na našu webovú lokalitu.

Tieto údaje o používaní webu môžeme tiež skombinovať s inými údajmi, ktoré sme o vás zhromaždili, napríklad o tom, či ste prišli na našu webovú lokalitu prostredníctvom marketingového e-mailu zaslaného na individuálny účet, s údajmi o registrácii používateľa (ak ste sa prihlásili) a s údajmi o používaní webu uloženými v predchádzajúcej zostave súborov cookie vo vašom zariadení. Tieto údaje ukladáme, aby sme lepšie a konkrétnejšie pochopili spôsob, akým zákazníci využívajú našu lokalitu, a ich preferencie a záujmy. Môžeme ich použiť na realizáciu predajného a marketingového výskumu a na prispôsobenie našej lokality, našich marketingových kampaní a e-mailovej komunikácie špeciálne pre vás.

Návrat na úvod

9. Zásady spoločnosti Kellogg o zhromažďovaní údajov od detí

Nezhromažďujeme osobné údaje od detí do veku 16 rokov.

Návrat na úvod

10. Zmeny podmienok Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Kellogg môže občas vykonať zmeny a opravy týchto Zásad ochrany osobných údajov. Ak si myslíme, že ide o závažné zmeny, budeme vás o tom informovať jedným (alebo viacerými) z uvedených spôsobov: (1) zverejnením zmien na tejto lokalite alebo (2) zaslaním e-mailu alebo správy o zmenách. Taktiež vám dáme možnosť vyjadriť svoj súhlas s týmito závažnými zmenami. Zmeny budú účinné po ich zverejnení a akceptovaní vašou osobou, čo sa môže vykonať pokračovaním používania lokality po začatí platnosti zmien.

Návrat na úvod

11. Uchovávanie vašich osobných údajov

Spoločnosť Kellogg bude vaše údaje uchovávať len na čas potrebný pre účely uvedené v týchto zásadách. Spoločnosť Kellogg si ponechá vaše údaje v rozsahu, ktorý je potrebný na splnenie našich zákonných povinností (napríklad, ak sa od nás vyžaduje, aby sme uchovávali vaše údaje v súlade s platnými zákonmi o daniach/príjmoch), na riešenie sporov a na presadzovanie našich dohôd. Taktiež uchovávame súbory denníkov na účely internej analýzy. Tieto súbory denníkov všeobecne uchovávame krátkodobo, okrem prípadov, kedy sa používajú na zabezpečenie webovej lokality, na zlepšenie fungovania webovej lokality, alebo ak máme zákonnú povinnosť dlhodobejšie ich uchovávať. 

Návrat na úvod

12. Ako kontaktovať spoločnosť Kellogg

Správca údajov zodpovedný za vaše osobné údaje na účely podľa platného zákona Európskej únie o ochrane údajov:

Kellogg Europe Trading Limited,
ATTN : Data Protection Officer,
Airside Business Park,
Lakeshore Drive,
Swords,
Co. Dublin,
Ireland.

Telephone: +353 1 883 0702.
Email:DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Ak máte otázky týkajúce sa tohto Upozornenia o ochrane osobných údajov alebo našich postupoch zhromažďovania údajov, kontaktujte nás na hore uvedenej adrese, telefónnom čísle alebo e-mailom a uveďte krajinu pobytu a charakter vašej otázky.  Môžete nás kontaktovať nasledujúcim spôsobom:

Kontakt

Návrat na úvod