Informacje prawne

Informacje prawne

Informacje dotyczące znaku towarowego oraz praw autorskich

Nazwy marek, slogany, postacie oraz inne znaki towarowe, jak również projekty opakowań wszelkich produktów oraz promocji Kellogg's® należą wyłącznie do spółki Kellogg Company i/lub jej spółek zależnych i są chronione przed nieautoryzowanym kopiowaniem oraz symulacją na mocy krajowych oraz międzynarodowych przepisów i traktatów o znakach towarowych i prawie autorskim na całym świecie.

Treści zawarte na stronie internetowej spółki Kellogg są chronione przed kopiowaniem oraz dystrybucją na mocy krajowych oraz międzynarodowych przepisów i traktatów o prawach autorskich na całym świecie. Copyright © 2006 Kellogg Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

Spółka Kellogg ani żadna z jej jednostek zależnych, dyrektorów, członków kadry kierowniczej lub pracowników nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy lub braki w materiałach na tej stronie internetowej. Materiały te dostarczane są w stanie, w jakim są, bez żadnego rodzaju gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w szczególności dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności.

Dodatkowo, spółka Kellogg ani żadna z jej jednostek zależnych, dyrektorów, członków kadry kierowniczej lub pracowników nie gwarantuje rzetelności lub kompletności informacji, tekstu, grafik, odnośników lub innych elementów zawartych w tych materiałach. Ani spółka Kellogg, ani żadna z jej jednostek zależnych, dyrektorów, członków kadry kierowniczej lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szczególne, pośrednie, przypadkowe lub następcze szkody, w szczególności utracone przychody lub utracone zyski, które mogą wynikać z wykorzystania niniejszych materiałów. Spółka Kellogg może wprowadzać zmiany do niniejszych materiałów lub do produktów tutaj opisanych w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Spółka Kellogg nie zobowiązuje się do aktualizowania informacji niniejszym zawartych.