Informacje o polityce prywatnosci

Polityka prywatności witryny internetowej

W jaki sposób korzystamy z Twoich danych i zarządzamy nimi

Najważniejsze informacje

Kellogg Europe Trading Limited („Kellogg”) szanuje Twoje prawo do prywatności. Stosujemy środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych i zarządzamy nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Firma Kellogg jest Administratorem Twoich danych osobowych. Zasady opisane w niniejszej Informacji o polityce prywatności mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich przypadków otrzymywania przez firmę Kellogg, jako Administratora danych, Twoich danych osobowych w celach opisanych w niniejszym dokumencie. Niniejsze cele to przetwarzanie danych w celu umożliwienia wykonywania różnych czynności dostępnych za pośrednictwem tej witryny lub cele przedstawione poniżej.

Zadaliśmy sobie kilka ważnych pytań, które naszym zdaniem możesz sobie stawiać w związku z udostępnianiem danych osobowych firmie Kellogg. Odpowiedzi na nie, w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, zapewnią Ci informacje na temat Twoich praw dot. danych osobowych, środków bezpieczeństwa stosowanych przez firmę Kellogg w celu ochrony Twoich danych osobowych i celów, w jakich te dane mogą zostać wykorzystane. Wierzymy, że te informacje okażą się przydatne.

W przypadku jakichkolwiek pytań dot. danych osobowych lub praktyk związanych z danymi osobowymi, skontaktuj się z firmą Kellogg, korzystając z danych kontaktowych podanych w paragrafie 5 poniżej.

Przygotowaliśmy te Informacje o polityce prywatności, żebyś nie musiał(a) czytać całego dokumentu w celu znalezienia odpowiedzi na konkretne pytanie. Jeśli chcesz, możesz zapoznać się z całą treścią Polityki prywatności. Poniżej przedstawiamy całą jej treść.

Po kliknięciu dowolnego z poniższych tematów nastąpi przekierowanie do odpowiednich informacji.

1. Dane osobowe, które Firma Kellogg gromadzi za pośrednictwem tej witryny internetowej i sposoby gromadzenia tych danych.

Dostarczasz nam swoje dane osobowe na własne życzenie. Gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które chcesz nam udostępnić lub które są niezbędne do świadczenia Ci (i ulepszania) naszych usług. Gromadzimy bezpośrednio dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, wiek, płeć, adres, adres e-mail, a także informacje o połączeniu i systemie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda i/lub jakakolwiek inna stosowna podstawa prawna, np. nasz uzasadniony interes w prowadzeniu działalności handlowej i oferowaniu Ci produktów i usług wysokiej jakości.  Każdą udzieloną zgodę możesz w dowolnej chwili cofnąć. Wystarczy skontaktować się z nami, korzystając z wybranej metody kontaktu opisanej w paragrafie 5.

Możesz przekazać nam swój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu itp., aby umożliwić nam przekazywanie Ci informacji o naszych produktach, zgłaszanie Twojego udziału w naszych konkursach i ankietach, odpowiadanie na Twoje pytania lub komentarze lub informowanie Cię na bieżąco o nowościach Kellogg, które mogą Cię zainteresować. Niektóre funkcje witryny mogą być niedostępne dla użytkowników, którzy nie przekażą swoich danych lub którzy nie wyrażą zgody na korzystanie z plików cookie i podobnych technologii na niniejszej stronie. Ponadto jeśli zdecydujesz się nie udostępniać nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli dostarczyć Ci naszych produktów i usług ani wsparcia czy odpowiedzi.

Jeśli interesuje Cię kariera w firmie Kellogg, aplikuj na wolne stanowiska pracy, wysyłając swoje CV za pośrednictwem naszych stron rekrutacyjnych on-line.

Powrót do góry

2. Środki bezpieczeństwa stosowane przez firmę Kellogg

Firma Kellogg stosuje środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami dot. ochrony danych. Firma Kellogg stosuje środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie utracie danych, zapewnienie integralności danych i uregulowanie dostępu do danych. Do Twoich danych mają dostęp wyłącznie pracownicy firmy Kellogg oraz upoważnieni do tego pracownicy zewnętrznych dostawców usług, którzy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu. Wszyscy pracownicy firmy Kellogg, którzy mają dostęp do Twoich danych osobowych, są zobowiązani przestrzegać postanowień zawartych w Informacji o polityce prywatności firmy Kellogg, a wszyscy zewnętrzni dostawcy usług są zobowiązani przez firmę Kellogg do zapewnienia, że wszyscy ich pracownicy, którzy mają dostęp do Twoich danych osobowych, podpisali umowę o zachowaniu poufności. Ponadto z zewnętrznymi dostawcami usług występującymi w roli podmiotów przetwarzających dane dla firmy Kellogg, którzy mają dostęp do Twoich danych osobowych, podpisywane są umowy w celu zapewnienia, że zapewniony jest poziom bezpieczeństwa wymagany w Twojej jurysdykcji, oraz że Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie według instrukcji firmy Kellogg.

Zobacz pytanie 4. – Komu Firma Kellogg ujawnia Twoje dane osobowe i dlaczego?

Powrót do góry

3. W jaki sposób firma Kellogg wykorzystuje Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach zgodnych z tymi, dla których dane zostały przekazane firmie Kellogg, jak wskazano w momencie ich przekazywania. Będą również wykorzystywane w celu administrowania i wspierania naszych usług oraz otrzymywania o nich opinii zwrotnej, a także w celu zapobiegania naruszaniu bezpieczeństwa, prawa czy warunków naszej umowy, oraz w celu prowadzenia bezpośrednich działań marketingowych. Dane mogą być ujawniane, w tym podmiotom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), stronom trzecim (jako informacje ogólnie powiązane z działalnością biznesową) w przypadku sprzedaży firmy lub jej reorganizacji, lub jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo lub instytucję regulacyjną.

Powrót do góry

4. Komu Firma Kellogg ujawnia Twoje dane osobowe i dlaczego

Firma Kellogg nigdy nie udostępni Twoich danych osobowych Stronie trzeciej (t.j. stronie nie będącej podmiotem w ramach Kellogg Group), czyli podmiotowi gospodarczemu, który zamierza użyć ich we własnych celach, chyba że będzie to wymagane przez prawo. Firma Kellogg, jako część światowej grupy, może przekazywać lub ujawniać Twoje dane osobowe innemu podmiotowi przetwarzającemu dane w ramach Kellogg Group w celu wykorzystywania ich w tych samych celach według swojego uznania, a Ty niniejszym wyrażasz zgodę na takie przekazywanie i ujawnianie danych. W przypadku gdy Twoje dane osobowe są przekazywane lub ujawniane innemu podmiotowi przetwarzającemu dane w ramach Kellogg Group, podmiot ten ma takie same prawa i obowiązki w odniesieniu do Twoich danych osobowych, co firma Kellogg.

Za Twoją zgodą firma Kellogg może udostępniać Twoje dane osobowe Stronom trzecim (t.j. stronom nienależącym do Kellogg Group), m.in. takim, które pomagają w dostarczaniu produktów i usług, czy wykonują zadania techniczne, ale wyłącznie w ściśle określonych przypadkach wymienionych poniżej:

  • Nasze „Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane” (podmioty świadczące usługi, np. nasi partnerzy w zakresie realizacji i aktywacji, agencje cyfrowe, firmy hostingowe, dostawcy rozwiązań w zakresie przechowywania danych i inni partnerzy techniczni), które pomagają w administrowaniu niniejszą witryną lub przetwarzają dostarczane im dane, mogą mieć dostęp do Twoich danych. Niektórzy z tych partnerów biznesowych mogą znajdować się poza terytorium kraju, z którego uzyskujesz dostęp do tej witryny.

Powrót do góry

5. Twoje prawa

Masz prawo wystąpić z wnioskiem do firmy Kellogg o przekazanie Ci wszystkich przechowywanych informacji o Tobie. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, kliknij zakładkę „Moje konto”. Możesz tam zaktualizować swoje dane osobowe i preferencje. Masz prawo zwrócić się do firmy Kellogg z prośbą o skorygowanie, zablokowanie, uzupełnienie i usunięcie Twoich danych osobowych, o ograniczenie ich wykorzystania oraz przekazanie ich innej organizacji. Masz prawo zażądać dodatkowych informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych przez firmę Kellogg w niektórych sytuacjach, a także cofnąć udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Możesz też skontaktować się z naszym Inspektorem ds. ochrony danych osobowych dostępnym pod adresem: DataPrivacyOfficer@kellogg.com, jeśli potrzebujesz pomocy w kwestiach dotyczących wyżej opisanych praw

Istnieją jednak odstępstwa od tych praw. Można na przykład odmówić udzielenia dostępu do danych osobowych, jeśli udostępnienie tych danych wiązałoby się z ujawnieniem danych osobowych innej osoby lub jeśli prawo zabrania firmie Kellogg ujawnienia takich informacji. Firma Kellogg może też zachować dane, nawet jeśli wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie, w przypadku gdy firma wykaże, że jest prawnie zobowiązana do przetwarzania Twoich danych.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz złożyć skargę do organu ds. ochrony danych osobowych. Odpowiednim organem ds. ochrony danych osobowych będzie w tym przypadku [●].

Powrót do góry

6. Kraje, do których wysyłane są Twoje dane osobowe i powód tego działania

Kellogg to firma globalna, więc Twoje dane osobowe mogą być przesyłane między granicami krajów. Mogą być przekazywane z kraju, w którym nastąpiło przekazanie danych osobowych, do krajów, które stosują przepisy o ochronie danych osobowych o innym poziomie. Firma Kellogg (jako Administrator danych i Podmiot eksportujący dane) wprowadziła, tam, gdzie wymagają tego lokalne przepisy dot. ochrony danych, środki bezpieczeństwa w zakresie eksportu danych ze swojej jurysdykcji. W przypadku gdy wymagały tego lokalne przepisy dot. ochrony danych, firma Kellogg uzgodniła z podmiotami otrzymującymi Twoje dane osobowe, takimi jak Kellogg Group lub zewnętrzne podmioty przetwarzające dane, że zapewnią one środki bezpieczeństwa oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami UE o ochronie danych osobowych.

Jeśli dane są przekazywane z EOG do jurysdykcji poza EOG, odbywa się to zgodnie z Umową o przekazywaniu danych, zawierającą standardowe klauzule o ochronie danych osobowych.  Komisja Europejska przyjęła standardowe klauzule o ochronie danych osobowych (zwane klauzulami wzorcowymi), które gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych przesyłanych poza terytorium Europy. Przesyłając dane osobowe poza terytorium Europy, stosujemy klauzule wzorcowe. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o międzynarodowym przekazywaniu Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem ds. ochrony danych osobowych, który jest dostępny pod adresem: DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Serwer odpowiadający za dostępność niniejszej witryny internetowej może być zlokalizowany poza krajem, z którego uzyskujesz dostęp do witryny. Operator niniejszej witryny jest zobowiązany na mocy podpisanej umowy do zapewnienia, że Twoje dane są zarządzane zgodnie z przepisami UE o ochronie danych osobowych, że działa zgodnie z instrukcjami firmy Kellogg, i że regularnie stosuje wszelkie środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Powrót do góry

7. W jaki sposób i dlaczego firma Kellogg korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii

Firma Kellogg korzysta z plików cookie, które są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi na Twoim komputerze przez odwiedzane witryny lub niektóre otwierane wiadomości e-mail, oraz z innych podobnych technologii, takich jak pliki cookie typu flash czy „web beacon”. Takie technologie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia działania witryn internetowych lub ulepszenia ich działania oraz zapewniania informacji biznesowych i marketingowych właścicielom stron internetowych, a także zbierania dla nich informacji, takich jak: rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, strona odwołująca czy ścieżka przez serwis, w celu zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Pliki cookie i podobne technologie pomagają nam dostosować niniejszą witrynę internetową do Twoich indywidualnych potrzeb.

Tego rodzaju dane gromadzone przy użyciu plików cookie nie będą ujawniane poza Kellogg Group i nasze autoryzowane zewnętrzne podmioty przetwarzające dane. Nie będą wykorzystywane do przesyłania niechcianych przekazów.

Pliki cookie na Twoim komputerze nie zawierają Twojego imienia ani nazwiska, ale zawierają adres IP. W wielu przypadkach po anulowaniu sesji użytkownika informacje zawarte w plikach cookie przestają być dostępne dla firmy Kellogg.

Upewnij się, że ustawienia Twojego komputera są odpowiednio dostosowane, w zależności od tego, czy akceptujesz pliki cookie, czy nie. Możesz ustawić w swojej przeglądarce powiadomienie przed zaakceptowaniem plików cookie lub w ustawieniach wybrać opcję odrzucania tych plików, ale może to skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji witryny. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, odwiedź sekcję Pomoc w swojej przeglądarce. Takie ustawienia mogą wpływać na niektóre pliki cookie typu flash. Nie musisz akceptować plików cookie, aby korzystać z wielu części tej i innych witryn Kellogg i poruszać się po nich. Pamiętaj, że korzystając z różnych komputerów w różnych lokalizacjach, należy zapewnić, że każda przeglądarka jest odpowiednio dostosowana do Twoich preferencji w zakresie korzystania z plików cookie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i tego, jak je odrzucić, odwiedź stronę www.allaboutcookies.org

Powrót do góry

8. Dostosowywanie witryny

Za Twoją zgodą, i jak opisano poniżej, możemy wykorzystywać dane przekazane nam podczas rejestracji online w celu poznania Twoich zainteresowań, dzięki czemu możemy spróbować zapewnić, że odwiedzając naszą stronę, nie przegapisz odpowiednich dla Ciebie ofert i informacji.

Firma Kellogg i cieszące się dobrą reputacją zewnętrzne firmy reklamowe działające w jej imieniu będą zbierać informacje o korzystaniu z witryny przez odwiedzających ją użytkowników na potrzeby analiz statystycznych, badań sprzedażowych i marketingowych, w celu śledzenia korzystania ze strony oraz śledzenia ścieżek stosowanych przez odwiedzających stronę, nakierowywania treści oraz kampanii marketingowych i wiadomości e-mail w ramach marketingu bezpośredniego, nakierowywania internetowych banerów reklamowych w witrynie firmy i innych witrynach oraz śledzenia korzystania z naszych internetowych banerów reklamowych i innych łączy przekierowujących z witryn partnerów reklamowych firmy na witrynę firmy.

Możemy łączyć dane o korzystaniu z Internetu z innymi zgromadzonymi przez nas danymi o Tobie, takimi jak dane informujące, czy przekierowano Cię na naszą stronę za pośrednictwem marketingowej wiadomości e-mail wysłanej na konto indywidualne, dane dot. rejestracji użytkownika (w przypadku zalogowania) oraz informacje o korzystaniu z Internetu przechowywane w postaci plików cookie na Twoim urządzeniu. Przechowujemy te informacje, aby lepiej zrozumieć preferencje i zainteresowania klientów i sposób, w jaki korzystają z naszej strony. Możemy z nich korzystać, aby przeprowadzić badania sprzedażowe i marketingowe oraz dostosować naszą stronę internetową, nasze kampanie marketingowe i komunikację e-mailową do naszych klientów.

Powrót do góry

9. Polityka firmy Kellogg w zakresie gromadzenia danych osobowych dzieci

Nie gromadzimy danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia.

Powrót do góry

10. Zmiany warunków niniejszej Polityki prywatności

Firma Kellogg może co jakiś czas wprowadzać zmiany i poprawki niniejszej Polityki prywatności. Jeśli uznamy, że zmiany są znaczące, poinformujemy Cię o nich, korzystając z co najmniej jednego z poniższych sposobów: (1) publikując zmiany na tej stronie lub (2) wysyłając e-mail lub wiadomość z informacją o zmianach. Poprosimy Cię też o zaakceptowanie tych znaczących zmian. Zmiany wejdą w życie po ich opublikowaniu i zaakceptowaniu. Akceptacja może nastąpić poprzez kontynuowanie korzystania ze strony po ich wprowadzeniu.

Powrót do góry

11. Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma Kellogg będzie przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do celów opisanych w niniejszej polityce. Firma Kellogg będzie przechowywać Twoje dane i korzystać z nich w zakresie koniecznym do spełnienia swoich zobowiązań prawnych (na przykład jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązującego prawa podatkowego), rozwiązywania sporów i wykonywania naszych umów. Przechowujemy również pliki dziennika na potrzeby analizy wewnętrznej. Te pliki dziennika są zazwyczaj przechowywane przez krótki czas, chyba że mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa witryny, ulepszenie jej funkcjonalności lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania ich przez dłuższy czas. 

Powrót do góry

12. Kontakt z firmą Kellogg

Administratorem Twoich danych osobowych na potrzeby obowiązującego prawa Unii Europejskiej jest:

Kellogg Europe Trading Limited,
ATTN : Data Protection Officer,
Airside Business Park,
Lakeshore Drive,
Swords,
Co. Dublin,
Ireland.

Telephone: +353 1 883 0702.
Email:DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dot. Informacji o polityce prywatności lub naszych praktyk w zakresie gromadzenia danych, skontaktuj się z nami, korzystając z powyższych danych adresowych, numeru telefonu lub adresu e-mail, podając swój kraj zamieszkania i temat Twojego pytania.  Możesz też skontaktować się z nami w następujący sposób:

Skontaktuj się z nami łącze

Powrót do góry