Privaatsusteatis

Veebisaidi privaatsus

Kuidas me teie andmeid kasutame ja haldame?

Põhiteave

Kellogg Europe Trading Limited (edaspidi „Kellogg“) austab teie õigust privaatsusele. Oleme kehtestanud teie isikuandmete jaoks turvameetmed ja haldame teie isikuandmeid kehtivatele andmekaitse-eeskirjade kohaselt.

Pange tähele, et Kellogg on teie isikuandmete töötleja. Käesolevas privaatsusteatises sätestatud põhimõtted kehtivad kõigile juhtudel, kui Kellogg võtab andmetöötlejana vastu teie isikuandmeid käesolevas teatises kirjeldatud eesmärkidel. Need eesmärgid on andmete töötlemine veebisaidil saadaolevates või allpool mainitud tegevustes osalemiseks.

Esitasime endale mitmesuguseid Kelloggile saadetud isikuandmetega seotud võtmeküsimusi, millele võite meie arvates vastuseid otsida. Vastused teavitavad teid kehtivate õigusaktidega ettenähtud ulatuses teie õigustest, mis on seotud teie isikuandmetega, Kelloggi kehtestatud turvameetmetega ja isikuandmete kasutamise viisidega. Usume, et see teave võib osutuda teile kasulikuks.

Kui teil on oma isikuandmete või nende tavadega seoses küsimusi, võtke ühendust Kelloggiga, kasutades allpool 5. lõigus märgitud kontaktandmeid.

Koostasime selle privaatsusteatise, nii et te ei peaks seda kõike lugema, et leida vastus konkreetsele küsimusele. Kui soovite lugeda kogu teavet, võite seda loomulikult teha. Allpool on see täielikult välja toodud.

Klõpsake mõnd allpool olevat teemat, et vaadata asjakohast teavet.

1. Isikuandmed, mida Kellogg selle veebisaidi kaudu kogub, ja andmete kogumise viisid.

Saate oma isikuandmeid esitada soovi korral. Kogume ainult isikuandmeid, mida TEIE soovite meile edastada või mida on vaja meie teenuse pakkumiseks (ja täiustamiseks). Me kogume vahetult isikuandmeid, nagu nimi, vanus, sugu, aadress ja meiliaadress ning ka teavet ühenduse ja süsteemi kohta. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek ja/või mis tahes muu kohaldatav õiguslik alus, näiteks meie seaduslik huvi tegeleda kaubandusega ning pakkuda teile väärtuslikke tooteid ja teenuseid.  Võite antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kasutades 5. lõigus loetletud ühenduse võtmise meetodeid.

Võib-olla soovite anda meile oma meiliaadressi, nime, telefoninumbri jne, et saaksime edastada teile teavet meie toodete kohta, võimaldada teil osaleda võistlustel või uuringutel, vastata teie küsimustele või kommentaaridele või lihtsalt teavitada teid Kelloggi põnevatest sündmustest, mis võivad teile huvi pakkuda. Mõni veebisaidi funktsioon ei pruugi olla saadaval kasutajate jaoks, kes ei esita oma andmeid või kes ei nõustu saidil küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamisega. Kui te ei soovi oma isikuandmeid esitada, ei saa me teile pakkuda meie tooteid ega teenuseid ega muud tuge või vastuseid.

Võib-olla aga soovite teha Kelloggis karjääri ja kandideerida vabadele ametikohtadele, postitades oma CV meie veebipõhistele värbamissaitidele.

Tagasi üles

2. Kelloggi turvameetmed

Kellogg rakendab turvameetmeid kooskõlas andmekaitse-eeskirjadega. Kellogg on kehtestanud turvameetmed, mis on loodud andmekao vältimiseks, andmete terviklikkuse säilitamiseks ja andmetele juurdepääsu reguleerimiseks. Teie isikuandmetele on juurdepääs ainult Kelloggi ja meie nimel andmeid töötlevate kolmandast osapoolest teenusepakkujate volitatud töötajatel. Kõik Kelloggi töötajad, kellel on juurdepääs teie isikuandmetele, peavad järgima Kelloggi privaatsusteatist ja Kelloggi nõuete kohaselt tuleb kõigil kolmanda osapoole teenusepakkujatel tagada, et töötajad, kellel on juurdepääs teie isikuandmetele, on allkirjastanud mitteavalikustamise lepingud. Peale selle oleme sõlminu lepingud selliste kolmanda osapoole teenusepakkujatega, kes töötlevad Kelloggi nimel andmeid ja kellel on juurdepääs teie isikuandmetele, et järgida teie jurisdiktsioonis nõutavat turbetaset ja tagada, et teie isikuandmeid töödeldakse ainult Kelloggi suuniste kohaselt.

Vaadake 4. küsimust: kellele Kellogg teie isikuandmed avaldab ja miks?

Tagasi üles

3. Kuidas Kellogg teie isikuandmeid kasutab?

Teie isikuandmeid kasutatakse ainult nendel eesmärkidel, mille jaoks andmed Kelloggile edastasite, nagu oli märgitud isikuandmete edastamise ajal. Andmeid kasutatakse ka meie teenusetaseme tagasiside haldamiseks, toetamiseks ja hankimiseks, turvarikete, seaduse või meie lepingu tingimuste rikkumise vältimiseks ja otseturunduse eesmärgil. Samuti võidakse andmeid avalikustada, sealhulgas väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatele osapooltele, kolmandatele osapooltele (ettevõtte üldteabe osana) ettevõtte müügi või ümberkorraldamise puhul või muul moel, kui seadused või asjakohased reguleerivad asutused seda nõuavad või lubavad.

Tagasi üles

4. Kellele Kellogg teie isikuandmeid avaldab ja miks?

Kellogg ei jaga teie isikuandmeid kunagi mis tahes kolmanda osapoolega (st muu kui Kelloggi kontserni ettevõttega), kes kavatseb seda kasutada oma eesmärkidel, välja arvatud seadusega nõutud juhul. Kellogg võib ülemaailmse kontserni osana oma äranägemise järgi teie isikuandmeid edastada või avalikustada Kelloggi kontserni muule andmetöötlejale, kes kasutab andmeid sarnasel otstarbel, ja nõustute sellist tüüpi edastamise või avaldamisega. Kui teie isikuandmeid edastatakse või avalikustatakse Kelloggi kontserni muule andmetöötlejale, on andmetöötlejal teie isikuandmetega seoses samad õigused ja kohustused mis Kelloggil.

Teie nõusolekul võib Kellogg jagada teie isikuandmeid kolmandate osapooltega (st osapooltega, kes ei kuulu Kelloggi kontserni), näiteks osapooltega, kes abistavad meid toodete ja teenuste pakkumisel ja kes teevad tehnilisi toiminguid, kuid ainult rangelt piiratud asjaoludel, mida kirjeldatakse allpool.

  • Meie kolmanda osapoole andmetöötlejad (teenusepakkujad, nagu meie täitmis- ja aktiveerimispartnerid, digitaalagentuurid, veebimajutusteenuste pakkujad, andmetalletusteenuse pakkujad ja muud tehnilised partnerid), kes aitavad meil seda veebisaiti hallata või töötlevad saidil esitatud andmeid, võivad saada juurdepääsu teie andmetele. Mõned neist äripartneritest võivad asuda väljaspool riiki, kus seda veebisaiti külastasite.

Tagasi üles

5. Teie õigused

Teil on õigus taotleda Kelloggilt kogu teie kohta salvestatud teavet. Kui soovite oma isikuandmeid kasutada, võite klõpsata valikut „Minu konto“, kus saate oma isikuandmeid või eelistusi värskendada. Teil on õigus paluda Kelloggil parandada, blokeerida, täiendada ja kustutada oma isikuandmeid, piirata nende kasutamist ja suunata andmed teisele organisatsioonile. Teil on õigus nõuda lisateavet oma isikuandmete käitlemise kohta. Teil on ka teatud juhtudel õigus keelata Kelloggi oma andmeid töötlemast, ja kui oleme palunud teie andmete töötlemiseks nõusolekut, võite nõusoleku tagasi võtta. Peale selle võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole aadressil DataPrivacyOfficer@kellogg.com, kui vajate ülalmainitud õigustega seoses abi.

Siiski on nende õiguste suhtes erandeid. Näiteks võidakse teatud juhtudel keelduda juurdepääsu andmisest isikuandmetele, kui teabe avalikustamine paljastab kellegi teise isikuandmeid või kui Kelloggil on seaduslikult keelatud sellist teavet avaldada. Lisaks võib Kellogg säilitada andmeid isegi juhul, kui võtate nõusoleku tagasi, kui Kellogg suudab tõendada, et tal on teie andmete töötlemiseks seaduslik alus.

Kui teil on lahendamata probleeme, on teil ka õigus esitada kaebus andmekaitseasutustele. Asjaomane andmekaitseasutus on [●].

Tagasi üles

6. Riigid, kuhu teie isikuandmed edastatakse, ja edastamise põhjused

Kellogg on ülemaailmne ettevõte ja teie isikuandmeid võidakse edastada üle riigipiiride. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitseseadused erinevad riigist, kust oma isikuandmeid edastate. Kellogg (andmetöötleja ja -eksportijana) on kehtestanud isikuandmete jurisdiktsioonist eksportimisega seotud turbemeetmed, kui kohalikud andmekaitse-eeskirjad seda nõuavad. Kui kohalikud andmekaitse-eeskirjad seda nõuavad, on Kellogg sõlminud kokkulepped osapooltega, kes võtavad vastu teie isikuandmeid, nagu Kelloggi kontsern või kolmanda osapoole andmetöötlejad, mille alusel tuleb neil rakendada turvameetmeid ja tagada, et teie isikuandmeid töödeldakse ainult EL-i andmekaitseseaduste kohaselt.

Kui andmed edastatakse Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool asuvasse jurisdiktsiooni, tehakse seda andmekaitselepingu alusel, mis sisaldab standardseid andmekaitselepingu klausleid.  Euroopa Komisjon on kehtestanud standardsed andmekaitse lepingutingimused (nimetatakse ka tüüpklausliteks), mille alusel kaitstakse Euroopast väljapoole edastatavaid isikuandmeid. Kasutame tüüpklausleid isikuandmete edastamisel Euroopast väljapoole. Kui soovite lisateavet isikuandmete rahvusvahelise edastamise kohta, võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole aadressil DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Server, mis muudab selle veebisaidi kättesaadavaks, võib asuda väljaspool riiki, kus veebisaiti külastate. Selle veebisaidi pakkuja järgib lepingut, mis tagab teie andmete haldamise vastavalt EL-i andmekaitseseadustele, ja tegutseb ainult Kelloggi juhiste alusel ning rakendab pidevalt kõiki vajalikke tehnilisi meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks.

Tagasi üles

7. Kuidas ja miks Kellogg kasutab küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid?

Kellogg kasutab küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mille salvestavad teie arvutisse külastatud veebisaidid, teatud avatud meilid ja muud sarnased tehnoloogiad, nagu Flash-küpsised ja veebimajakad. Selliseid tehnoloogiaid kasutatakse laialdaselt veebisaitide käitamiseks või tõhusamaks muutmiseks ja ka saidi omanikele äri- ja turundusteabe edastamiseks, isiklike andmete, näiteks brauseri tüübi ja operatsioonisüsteemi, viitava lehe, saidi teekonna, Interneti-teenuse pakkuja domeeni ja muu teabe hankimiseks, mis aitab mõista, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad. Küpsised ja sarnased tehnoloogiad aitavad meil kohandada veebisaiti teie isiklike vajaduste järgi.

Sellist küpsiste kaudu saadud teavet ei avaldata väljaspool Kelloggi kontserni ega meie volitatud kolmanda osapoole andmetöötlejaid. Seda ei kasutata soovimatu kommunikatsiooni jaoks.

Teie arvutis asuvad küpsised ei sisalda teie nime, vaid IP-aadressi. Paljudel juhtudel ei ole pärast kasutaja seansi tühistamist ei ole küpsiste andmed Kelloggile enam saadaval.

Veenduge, et arvuti sätted kajastaksid seda, kas lubate küpsiste vastuvõtmise või mitte. Saate oma brauseri häälestada nii, et teid hoiatataks enne küpsiste vastuvõtmist, või küpsised lihtsalt keelata, ent sel juhul ei pruugi teil olla juurdepääs veebisaidi kõikidele funktsioonidele. Vaadake oma brauseri jaotisest „Spikker“, kuidas seda teha. Need sätted ei pruugi mõjutada teatud Flash-küpsiseid. Selle ja teiste Kelloggi veebisaitide paljude osade kasutamiseks ja neis navigeerimiseks ei ole vaja küpsiseid lubada. Pidage meeles, et kui kasutate erinevates kohtades erinevaid arvuteid, peate tagama, et iga brauser oleks kohandatud teie küpsistega seotud eelistuste alusel.

Küpsiste ja nendest keeldumise kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.allaboutcookies.org

Tagasi üles

8. Veebisaidi kohandamine

Teie nõusoleku alusel ja allpool esitatud kirjelduse kohaselt võime kasutada teiega seotud andmeid, mille esitate meile veebis registreerudes, et luua ülevaade teie huvidest. See võimaldab meil tagada, et te ei jääks meie saiti külastades ilma teie jaoks asjakohastest pakkumistest ja teabest.

Kellogg ja Kelloggi nimel tegutsevad usaldusväärsed kolmanda osapoole reklaamiettevõtted koguvad meie veebisaidi külastajate kasutusandmeid statistilise analüüsi, müügi- ja turundusuuringute, saidi külastajate lehtede kasutamise ja teekonna jälgimise, saidi sisu ning meie turunduskampaaniate ja otseturundusmeilide sihtimise, meie veebisaidil ja muudel veebisaitidel veebipõhiste bännerreklaamide sihtimise ning bännerreklaamide ja muude meie turunduspartnerite veebisaitidel olevate linkide kasutamise jälgimise eesmärgil.

Samuti võime kombineerida veebikasutuse andmed muude teie kohta kogutud andmetega. See hõlmab näiteks teavet selle kohta, kas jõudsite meie saidile üksikkontole saadetud turundusmeili kaudu, teie kasutaja registreerimise andmeid (kui olete sisse loginud) ja veebikasutuse andmeid, mida võrreldakse teie arvutisse varem salvestatud küpsisega. Salvestame selle teabe, et meil oleks parem ja täpsem arusaam sellest, kuidas kliendid meie saiti kasutavad ning millised on nende eelistused ja huvid. Võime seda kasutada müügi- ja turundusuuringute läbiviimiseks ning teie jaoks saidi, turunduskampaaniate ja meilisõnumite kohandamiseks.

Tagasi üles

9. Kelloggi poliitika laste andmete kogumise kohta

Me ei kogu isikuandmeid alla 16-aastastelt lastelt.

Tagasi üles

10. Selle privaatsuspoliitika tingimuste muudatused

Kellogg teeb mõnikord selles privaatsuspoliitikas muudatusi ja parandusi. Kui usume, et muudatused on olulised, kasutame teie teavitamiseks vähemalt üht järgmistest meetoditest: (1) postitame muudatused saidile; (2) saadame teile muudatuste kohta meili või sõnumi. Anname teile ka võimaluse nõustuda nende oluliste muudatustega. Muudatused jõustuvad siis, kui need postitatakse ja nendega nõustute, milleks võidakse lugeda saidi jätkuvat kasutamist pärast muudatuste jõustumist.

Tagasi üles

11. Teie isikuandmete säilitamine

Kellogg säilitab teie andmed ainult niikaua, kuni see on käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkidel vajalik. Kellogg säilitab ja kasutab teie andmeid vajalikus ulatuses juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui peame teie andmed säilitama, et järgida kohaldatavaid maksu-/tuluseadusi), vaidluste lahendamiseks ja meie lepingute jõustamiseks. Samuti säilitame logifailid sisemise analüüsi eesmärgil. Neid logifaile säilitatakse tavaliselt lühikese aja jooksul, välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse veebisaidi turvalisuse tagamiseks, veebisaidi funktsionaalsuse täiustamiseks või oleme seaduslikult kohustatud neid pikema aja jooksul säilitama. 

Tagasi üles

12. Kuidas Kelloggiga ühendust võtta?

Teie isikuandmete eest vastutav andmetöötleja kohaldatava Euroopa Liidu andmekaitse seaduse tähenduses on:

Kellogg Europe Trading Limited,
ATTN : Data Protection Officer,
Airside Business Park,
Lakeshore Drive,
Swords,
Co. Dublin,
Ireland.

Telephone: +353 1 883 0702.
Email:DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Kui teil on selle privaatsusteatise või meie andmete kogumise praktika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust eespool märgitud aadressil, telefonil või meiliaadressil, öelge oma elukohariik ja selgitage oma küsimust.  Samuti võite meiega ühendust võtta järgmisel viisil:

Võtke meiega ühendust link

Tagasi üles