Νομική Ανακοίνωση

Νομική Ανακοίνωση

Πληροφορίες σχετικά με σήματα κατατεθέντα και πνευματική ιδιοκτησία

Οι μάρκες, τα σλόγκαν, οι χαρακτήρες και άλλα σήματα κατατεθέντα, καθώς και η σχεδίαση των συσκευασιών όλων των προϊόντων και των προωθητικών ενεργειών της Kellogg's® ανήκουν αποκλειστικά στην Kellogg Company και/ή στις θυγατρικές της εταιρείες και η αντιγραφή και μίμησή τους απαγορεύεται από τους εθνικούς και διεθνείς νόμους και τις συμβάσεις που ισχύουν ανά τον κόσμο σχετικά με τα σήματα κατατεθέντα και την πνευματική ιδιοκτησία.

Η αντιγραφή και διανομή του περιεχομένου του ιστοτόπου της Kellogg Company απαγορεύεται από τους εθνικούς και διεθνείς νόμους και τις συμβάσεις που ισχύουν ανά τον κόσμο σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία.  Copyright © 2006 Kellogg Company. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Αποποίηση Ευθύνης και Εγγύησης

Ούτε η Kellogg Company, ούτε οποιοσδήποτε εκ των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων ή των διευθυντών, στελεχών ή υπαλλήλων της φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για λάθη και παραλείψεις στο υλικό του παρόντος ιστοτόπου. Αυτό το υλικό παρέχεται ως έχει χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, ούτε ρητή ούτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για έναν ορισμένο σκοπό ή μη παραβίασης.

Επιπροσθέτως, ούτε η Kellogg Company, ούτε οποιοσδήποτε εκ των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων ή των διευθυντών, στελεχών ή υπαλλήλων της εγγυάται την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών, κειμένων, σχεδίων, συνδέσμων ή άλλων στοιχείων που περιέχονται σε αυτό το υλικό. Ούτε η Kellogg Company, ούτε οποιοσδήποτε εκ των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων ή των διευθυντών, στελεχών ή υπαλλήλων της θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες, συμπτωματικές ή παρεπόμενες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απολεσθέντων εσόδων ή απολεσθέντων κερδών συνεπεία της χρήσης αυτού του υλικού. Η Kellogg Company ενδέχεται να κάνει αλλαγές σε αυτό το υλικό ή στα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτό, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η Kellogg Company δεν δεσμεύεται να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο.